Debesu liedegi sniegos,
    Pārslas uz zemi krīt.
    Ziemassvētki ir ceļā
    Pasauli sasildīt.

    Ziemassvētki ir ceļā
    Mieru dvēselēs aust,
    Tiek ar adventes laiku
    Katrai sirdij tas pausts.

    Katram svētības irklis
    Adventes laikā dots,-
    Ieairēt saules mirkļos,
    Mūžību vainagot.

                            /K.Apškrūma/Ieskats mūsu bērnudārzā Ziemassvētkus gaidot                                                                                                         
 


STOP 4-7 programma jeb Kopā uz ceļa esam stiprāki


      Latvijā izstrādāts projekts STOP 4-7, lai palīdzētu bērniem ar uzvedības problēmām, izmantojot pozitīvo audzināšanu. Programma sniedz atbalstu ģimenēm, mācot ne tikai bērnus, bet arī vecākus un bērnu pedagogus.  Programmas mērķis ir mazināt bērnu problemātisko uzvedību, mācot vecākus un pedagogus vairāk izmantot pozitīvās audzināšanas metodes un pakāpeniski izslēgt nekonsekvenci un bardzību. STOP 4-7 programmas kodols ir bērnu sociālo prasmju treniņi.

     Lai sniegtu atbalstu bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem, Jēkabpils  Izglītības pārvalde ir iesaistījusies programmas “STOP 4-7” īstenošanā. Pirmā intervence, kurā piedalījās desmit pirmsskolas izglītības iestādes Auseklītis izglītojamie, pedagogi un vecāki, ir noslēgusies.  Bērni kopā ar treneriem mācījās risināt dažādas problēmas, pazīt un regulēt savas emocijas, sadarboties, būt draudzīgiem un laipniem. Treneri vecākiem un pedagogiem sniedza atbalstu un zināšanas, kā veidot atbalstošu, strukturētu vidi, kā pozitīvi pastiprināt jeb apbalvot vēlamo uzvedību, kad un kādā veidā pielietot  saudzīgu un efektīvu sodu sistēmu (ignorēt nevēlamo uzvedību, veidot pārtraukuma laikus, izmantot nevēlamās uzvedības seku principu).

Programma balstās uz trīspusēju sadarbību. Vecāku un pedagogu līdzdalība un sadarbība ir būtiska programmas daļa.

        Paldies visiem vecākiem, kas siltajos vasaras mēnešos 10 vakarus bija kopā ar STOP 4-7 treneriem, lai uzklausītu speciālistu ieteikumus, dalītos savā pieredzē un iegūtu arī jaunas zināšanas, ko izmantot sava bērna audzināšanā. Vecāku aptauja arī rāda, ka viņu bērni ir kļuvuši paklausīgāki, iejūtīgāki, prot labāk savaldīt savas emocijas, biežāk sākuši pielietot “burvju” vārdiņus – lūdzu un paldies. Arī vecāki ir ieguvuši jaunas zināšanas un prasmes, kā labāk atrisināt dažādas sarežģītas situācijas. Piem: vairāk sarunājos, mazāk pielietoju sodus, nebaros par katru sīkumu, bet uzslavēju par katru labo darbiņu, atlicinu vairāk laika sarunai ar savu bērnu, kopīgi pildām relaksācijas vingrinājumus. Ikdienā pielietoju time-out metodi un STOP krēslu.

      Nozīmīga loma šajās apmācībās ir arī bērnu pedagogiem. Pedagogi savā darbā izmantos programmas apmācībās piedāvātās metodes kā: STOP krēsls, relaksācijas vingrinājumi, dienas plāna kartītes, trokšņa termometrs, lūdzu un paldies metodi u.c.

Uzsākot projektu bija daudz arī nezināmā, arī pati programmas realizācijas gaita bija neparasta, jo nodarbības vecākiem un pedagogiem notika attālināti, kas traucēja pilnvērtīgi apmainīties viedokļiem, novērojumiem par bērnu  izaugsmi.  Pirmā intervence ir noslēgusies, ir uzkrāta pieredze un zināšanas, veidojas izpratne par to, kādu pienesumu projekts ir devis bērniem un viņu vecākiem, kā notiek sadarbība, informācijas un pieredzes apmaiņa visās iesaistītajās grupās. Nākamo intervenci plānojam uzsākt 2021. gada oktobrī.

       Lielu paldies gribu teikt visiem STOP 4- 7 treneriem – Aksanai Mednei, Svetlanai Sasko, Ligitai Verečinskai, Kristīnei Mežaraupei, Diānai Strausei un Evitai Čakstiņai par ieguldīto darbu.

Trenere Svetlana saka: “Prieks par pavadīto laiku teorētiskajās apmācībās un pirmajā praktisko nodarbību intervencē projektā "Stop 4_7". Labi, izsmeļoši materiāli, jaunas idejas darbā ar bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumi. Darbs bija produktīvs! Īpaši gribas uzsvērt pedagogu ieinteresētību un radošo degsmi, jo ne visu var atrisināt pēc grāmatās uzrakstītā!  Kopā risinājām gan  problēmsituācijas, gan priecājāmies, kad izdevās atrisināt uzvedības problēmas un bērns saprata, kā šīs zināšanas pielietot ikdienā.”

Treneres Aksanas pārdomas: “Iesaistījos STOP 4-7 programmā ar cerību, ka manas zināšanas un darba pieredze būs noderīga un palīdzoša bērniem, kuriem ir nepieciešams atbalsts mācoties sadarboties, komunicēt, sekot norādījumiem, risināt problēmas, būt laipniem, atpazīt un pārvaldīt emocijas. STOP 4-7 programmas nodarbību laikā, pielietojot pozitīvās audzināšanas principus, soli pa solītim tiek panākta savstarpējā uzticēšanās. Bērns saņemot pozitīvu novērtējumu par katru izdošanos iemācās arī citus novērtēt pozitīvi, būt draudzīgs, laipns, sadarboties, risināt problēmas jaukā veidā. Iespējams, sākums vienmēr ir grūts, bet noslēdzoties pirmajai intervencei, ar pārliecību varu teikt, ka nodarbībās gūtās prasmes bērni prot un spēj pielietot dažādās situācijās.”

Trenere Evita: “Man ir liels prieks un gandarījums, ka mēs to paveicām. Prieks par vecākiem, kuri aktīvi piedalījās procesā un izmantoja dotās iespējas, pielietojot zināšanas savā ikdienā, daloties ar viedokļiem.

Aicinu pieteikties vecākus, kuriem ir vēlēšanās iesaistīties programmā, zvanīt pa tālruni 20371543, rakstīt uz e-pastu sarmite.safronova@edu.jekabpils.lv vai savas grupas skolotājas.

Vai par dalību programmā ir jāmaksā? Nē, DALĪBA ĢIMENĒM PROGRAMMĀ IR BEZ MAKSAS! Taču svarīga ir vecāku vēlme un interese iesaistīties projektā!

 

 

 

Programmas STOP 4-7 koordinators: Sarmīte Safronova,

Jēkabpils izglītības pārvalde


 Programma bērniem STOP 4-7


        Latvijā izstrādāts projekts STOP 4-7, lai palīdzētu bērniem ar uzvedības problēmām, izmantojot pozitīvo audzināšanu. Programma sniedz atbalstu ģimenēm, mācot ne tikai bērnus, bet arī vecākus un bērnu pedagogus. Programmas mērķis ir mazināt bērnu problemātisko uzvedību, mācot vecākus un pedagogus vairāk izmantot pozitīvās audzināšanas metodes un pakāpeniski izslēgt nekonsekvenci un bardzību. STOP 4-7 programmas kodols ir bērnu sociālo prasmju treniņi.

        Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2020.gada 30.decembrī noslēdza trīspusēju sadarbības līgumu ar Pārresoru koordinācijas centru un biedrību “Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociāciju” par multimodālās agrīnās intervences programmas STOP 4-7 ieviešanu un īstenošanu Jēkabpilī un Salā. Pirmsskolas izglītības pedagogi un izglītības pārvaldes psihologi vairāku mēnešu garumā apguva programmas saturu, lai iegūtās zināšanas pielietotu praksē. Ir plānoti 10 bērnu treniņi kopā ar speciālistiem, 10 vecāku nodarbības, 4 pedagogu nodarbības un individuālās konsultācijas.

Ko ar programmas palīdzību iemācīsies bērni?

Sadarboties, kontrolēt savas negatīvās emocijas, komunicēt, iekļauties nodarbībās, organizēt savu darbu, sekot norādījumiem, būt draudzīgiem un laipniem, risināt problēmas, darboties un spēlēties kopā ar vienaudžiem.

Ko programma mācīs vecākiem un pedagogiem?

Vērot un izprast uzvedību, veidot atbalstošu, strukturētu vidi, pozitīvi pastiprināt jeb apbalvot vēlamo uzvedību, nejauši neapbalvot problemātisko uzvedību, sniegt skaidrus norādījumus, būt konsekventiem un disciplinēt, izmantot saudzīgu un efektīvu sodu sistēmu (ignorēt nevēlamo uzvedību, veidot pārtraukuma laikus, izmantot nevēlamās uzvedības seku principu), regulēt savas emocijas.

Programmas ietvaros palīdzība tiek fokusēta uz konkrēto bērna uzvedību, grūtībām socializēties. Bērni apgūst dažādas sociālas prasmes, kas veicina sadarbību ar vienaudžiem un pieaugušajiem, kā arī uzvedības un emociju pašregulāciju.

        Vecāku un skolotāju līdzdalība un sadarbība ir būtiska programmas STOP 4-7 daļa. Vecāku un skolotāju uzdevums ir veicināt bērna vēlamās uzvedības aktivizēšanu un nostiprināšanos un nevēlamās uzvedības novēršanu un neatbalstīšanu.

        Aicinu pieteikties vecākus, kuru bērniem ir līdzīga veida grūtības, zvanot pa tālruni 20371543, rakstot uz e-pastu sarmite.safronova@edu.jekabpils.lv vai savas grupas skolotājas.

Programmas STOP 4-7 koordinators: Sarmīte Safronova, Jēkabpils izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks, sarmite.safronova@edu.jekabpils.lv , tel. +371 20371543